Red onze school

update VI

29/09/2020

Het onderzoek is nog in volle gang

In de vorige nieuwsbrief van begin september gaven we aan dat het onderzoek loopt. En dat doet het nog steeds. Er is nog geen conclusie bekend, maar we willen wel een update geven naar aanleiding van onderstaand persbericht dat vandaag door de gemeente is uitgedaan. De ouders van kinderen op school hebben inmiddels een gezamenlijk tussenbericht via SKOzoK ontvangen.

Onderzoek naar voortbestaan school Borkel & Schaft nog in volle gang

Afgelopen mei heeft SKOzoK aangegeven dat zij het onderwijs op de basisschool St. Servatius in Borkel en Schaft vanaf het nieuwe schooljaar 2021-2022 niet meer in de huidige vorm kan voortzetten.

Gelet op het belang en de functie van de basisschool in het dorp heeft de gemeente Valkenswaard samen met SKOzoK daarop laten onderzoeken of, en op welke wijze het onderwijs in het dorp in de toekomst georganiseerd kan blijven en wat de mogelijke alternatieven zijn. De onderzoeksvraag is opgesteld na afstemming met het Dorpsinitiatief en de Medezeggenschapsraad. De gemeente en SKOzoK willen in het bezit komen van een advies waarin alle mogelijke toekomstbestendige scenario’s voor behoud van basisonderwijs in Borkel en Schaft zijn beschouwd.

Het onderzoeksbureau heeft de afgelopen drie maanden verschillende scenario’s onderzocht aan de hand van dossieronderzoek, doorrekeningen, onderzoek van jurisprudentie en interviews met schoolbesturen, gemeente, Dorpsinitiatief, Werkgroep School en de MR van St. Servatius. De voorlopige uitkomsten hiervan zijn momenteel onderwerp van gesprek tussen bovenstaande geledingen. Er zijn echter nog te veel zaken die uitgewerkt moeten worden om op dit moment al de eerste conclusies te trekken. Het betreft een delicaat proces waarbij zorgvuldigheid geboden is. Schoolbestuur SKOzoK en de gemeente Valkenswaard verwachten alle partijen binnenkort nader te kunnen informeren.

We beseffen dat je geduld op de proef wordt gesteld. We kunnen ons voorstellen dat het best lastig kan zijn om rustig te blijven en vertrouwen te houden. Het is echter van het grootste belang dat het onderzoek zorgvuldig wordt afgerond.

We geven zo snel als mogelijk duidelijkheid richting de toekomst. De planning is nog steeds dat het onderzoek op 31 oktober 2020 is afgerond en dat we voor het einde van dit jaar weten hoe de toekomst van de school eruit gaat zien.

Filmpjes van BB’ers

Na Rens Pijnenburg en Mart Wijnen was het de beurt aan Pieter Oostveen en Joep en Rick Vos om hun licht te laten schijnen op de situatie rond onze school. Pieter was in het verleden eigenaar van De Zwaan en draagt Borkel en Schaft nog steeds een bijzonder warm hart toe. Joep en Rick zijn de uitbaters van De Woeste Hoeve. Martijn Verspeek, Restaurant de Zwaan en Frank Tilburgs volgen in de komende weken. CentrumRadioValkenswaard gaat bij hen langs om hun mening over het behoud van de basisschool vast te leggen.

Facebook en andere media

We verspreiden nieuws onder andere via Facebook. Daarmee hebben we een groot bereik en kunnen we veel mensen snel informeren. Maar we sturen ook deze nieuwsbrief om belangstellenden en verenigingen te bereiken. Daarnaast geven we updates in het Dorpsdrieluik dat periodiek huis aan huis wordt bezorgd.

Check onze pagina: https://www.facebook.com/Houd-de-basisschool-in-Borkel-en-Schaft-open

Update V

10/09/2020

Wachten, wachten, wachten…

De school in Borkel is weer begonnen, de kinderen zitten weer in hun ritme. Aan het uiterlijk van ons SuperMenneke op de ramen van bijna elk huis hier, zie je nog hoe warm de zomer was. Waar wij een tintje hebben gekregen hangt onze poster er vaak een beetje flets en vaal bij, zeker bij de huizen waar het SuperMenneke pal in de zon heeft gehangen. Je zou bijna denken dat hier al een jarenlange strijd om het behoud van de school loopt, maar niks is minder waar. Pas sinds 4 maanden is het onrustig, sinds 2 maanden is het onderzoek gestart. En nu? Het dorp houdt z’n adem in en wacht…

Het onderzoek loopt

Wij van de ‘actiegroep’ zijn druk met de voorbereidingen: de overleggen met gemeente, Skozok en onderzoeksbureau ICS zijn gepland en we zijn aan het kijken wanneer we – gehele of gedeeltelijke – informatie aan ouders kunnen gaan geven. Dat (toekomstige) ouders en alle andere betrokkenen zo snel mogelijk de juiste informatie krijgen op het moment dat dat kan, vinden wij van het grootste belang. Op dit moment is de informatie er echter nog niet: het onderzoek is in volle gang, informatie is verzameld bij de betrokken partijen en wordt nu samengevoegd tot een bevindingenrapport. Dat rapport vormt de basis voor verdere uitwerking van haalbare scenario’s. De planning is nog steeds dat het onderzoek op 31 oktober 2020 is afgerond en dat we voor het einde van dit jaar weten hoe de toekomst van de school eruit gaat zien.

School en Borkel in the picture

De aandacht voor onze school moet ondertussen groot blijven. Daarom ook deze update en daarom ook de filmpjes op FaceBook van bijvoorbeeld onze eigen Rens en van Mart Wijnen. Binnenkort gaan er nog meer volgen! Zo zul je filmpjes zien met Martijn Verspeek, De Woeste Hoeve, de Zwaan en met Frank Tilburgs. CentrumRadioValkenswaard zorgt er goed voor dat onze school in een goed daglicht staat en de aandacht krijgt die de school nodig heeft.

We keep you posted… Ons SuperMenneke kijkt misschien wel pips, maar van binnen zit ie nog vol vuur!

Facebook

Ook op Facebook proberen we de zaak aangewakkerd te houden. Op dit moment verschijnen geregeld posters met rake teksten als ‘Hier wijzen ze ons de weg’,  ‘Hier mag je in de bossen spelen’ en ‘Hier word je gezien’, gecombineerd met mooie foto’s.

Maar ook is er op Facebook aandacht geweest voor de verstopte steentjes met ‘houd de school open’ teksten! Super leuk. Als je ze vindt, dan kun je dat melden op facebook en de steentjes weer ergens anders verstoppen. Eens kijken hoe ver ze komen…

Check onze pagina: https://www.facebook.com/Houd-de-basisschool-in-Borkel-en-Schaft-open

Update IV

22/08/2020

Update III

02/07/2020

Ons eigen Supermenneke is Borkel&Schaft binnengedrongen: Red de school!

Glimlachend knikt deze knappe spierbonk ons bemoedigend vanaf menig Borkels huis toe. Was het maar zo dat hij net als zijn teamgenoten spiderman, superman en batman ons ‘even’ kwam redden. Een gevecht tegen een groot monster en dan een happy end: de school mag blijven en de bewoners van Borkel&Schaft leven nog lang en gelukkig.

Onderzoek start

Omdat we nog steeds voor de goede afloop gaan, is de strijd zeker nog niet gestreden. De volgende grote stap is meteen heel belangrijk: de start van een onafhankelijk onderzoek. Dit onderzoek moet laten zien wat er echt aan de hand is en wat de scenario’s zijn om onderwijs in Borkel&Schaft te behouden. Deze scenario’s zullen ze voorleggen aan alle betrokkenen. Maar zeker zo belangrijk is de weg naar die scenario’s toe, waarin we met Skozok, gemeente, ouders, dorp, maar ook eventuele andere schoolaanbieders, kijken wat voor ons de beste oplossing is en wat een schoolbestuur hierin kan en wil betekenen.

Onderzoeksbureau ICS adviseurs gaat dit onderzoek uitvoeren met een team van specialisten. De projectleider die een presentatie gaf liet blijken ervaren te zijn en met vergelijkbare situaties te maken te hebben gehad.

Inventarisatie

Tijdens de zomervakantie gaat het onderzoek door, we verwachten eind augustus een eerste presentatie van de verzamelde informatie. Dat is belangrijk, zodat we allemaal een zelfde beeld hebben van bijvoorbeeld de leerlingen aantal prognoses, de kwaliteit van onderwijs en de financiën.

Superman!

Ondertussen blijft het onderwerp leven in ons dorp en zorgt de actiegroep behoud school voor diverse acties in de zomermaanden. De eerste was natuurlijk de poster van onze Borkelse Superman! Geweldig dat op bijna ieder huis van Borkel&Schaft deze te zien is! Ook bij oudere mensen, bij nieuwe inwoners en zelfs bij mensen waarvan de kinderen niet naar onze school gaan. Dat geeft wel aan dat iedereen het belang van de school voor ons dorp ziet, heel belangrijk. Het voelt ook heel verbonden met iedereen, al zien we elkaar niet altijd allemaal. Binnenkort gaan we de posters nog meer onder de aandacht brengen van de mensen buiten het dorp, zodat ze weten wat hier leeft. Want al is er dan geen echte superman die ons gaat redden, wij zijn met zijn allen wel super gedreven om alles eruit te halen wat erin zit!

Onze school moet blijven!

Geen loze kreet, maar iets waar we met heel Borkel en Schaft voor moeten gaan. Met alle betrokken partijen slaan we de handen ineens om basisschool St. Servatius te behouden in ons dorp.

Het hebben van een school is van groot belang voor de leefbaarheid. Kinderen moeten in het eigen dorp naar school kunnen. Dat is een belangrijke afweging voor jongeren en jonge gezinnen om in Borkel en Schaft te blijven of te komen wonen. Draag jij onze school en ons dorp een warm hart toe? Hang deze poster dan goed zichtbaar voor het raam, ieder huisadres in Borkel en Schaft heeft deze poster inmiddels ontvangen.

Binnenkort starten de gemeente Valkenswaard en Skozok samen met ons een onderzoek om te kijken hoe de school voor de toekomst behouden kan blijven. Voor het einde van 2020 moet er duidelijkheid zijn.

We hebben de overtuiging dat de school in ons dorp kan blijven en daar gaan we voor!

Doe je mee?

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen via onze nieuwsbrief? Stuur dan een email naar info@dorpsinitiatiefbes.nl

Het dorp dat zijn wij, we doen het samen!

Oudervereniging St. Servatius – Medezeggenschapsraad St. Servatius – Werkgroep school – Dorpsinitiatief Borkel en Schaft

Ontwikkelingen St. Servatiusschool Borkel en Schaft

Update #3, 15 juni 2020

Deze nieuwsbrief komt voort uit de samenwerking tussen de Medezeggenschapsraad, Dorpsinitiatief Borkel en Schaft,  de Werkgroep School en de Oudervereniging. De nieuwsbrief is bedoeld om geïnteresseerden kort en bondig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond de St. Servatiusschool in Borkel en Schaft. Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar info@dorpsinitiatiefbes.nl.

Tijdlijn gevoerde overleggen

 • 25 mei: eerste overleg gehad met Medezeggenschapsraad (MR), Dorpsinitiatief (DI) en werkgroep school (WG school);
 • 26 mei: overleg MR, DI, WG school met gemeente Valkenswaard;
 • 2 juni: overleg MR, DI, WG school met Skozok (zie update #2);
 • 10 juni: overleg MR, DI, WG school en oudervereniging (OV) over stand van zaken tot nu toe en op te zetten acties.

Overige gevoerde gesprekken

 • Dorpsraad Weebosch;
 • Voorzitter stichting behoud kleine scholen;
 • Bestuurder RBOB de Kempen (organisatie voor openbare scholen);
 • Lokale pers: Eindhovens Dagblad en Valkenswaard 24;
 • Bestuurslid Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant;
 • Bernard Baken, voormalig voorzitter van het school-kerkbestuur en betrokken bij de overgang van de school naar Skozok.

Jurist

De MR heeft een jurist in de arm genomen om hen bij te staan met juridisch en inhoudelijk advies. Er is gekozen voor een jurist die gespecialiseerd is in vergelijkbare zaken en mede-oprichter is van de Stichting Behoud Kleine Scholen.

Onderzoek naar mogelijkheden voor onderwijs in Borkel

Op 23 juni 2020 presenteren twee onderzoeksbureaus zich aan een afvaardiging van Gemeente Valkenswaard, Skozok, MR, DI, OV en WG school. 24 juni wordt een keuze gemaakt door de betrokkenen. Dan zal een onderzoek worden gestart met de volgende doelstelling:

Op 31 oktober 2020 is de gemeente Valkenswaard in het bezit van een onderzoeksrapport waarin alle mogelijke toekomstbestendige scenario’s voor behoud van basisonderwijs in Borkel & Schaft worden beschouwd. Dit voor een periode van tenminste 10 jaar, op basis van de pijlers financiële haalbaarheid, kwaliteit van onderwijs en leefbaarheid en sociaalmaatschappelijk belang voor de dorpskern.

Het onderzoek dient primair inzicht te geven in:

 • De huidige situatie van de basisschool op diverse terreinen, o.a. financieel, onderwijsinhoudelijk, kwalitatief, huisvesting, leerlingenprognoses, etc.;
 • Effecten van behoud/sluiting van de school op de leefbaarheid/sociale aspecten in Borkel en Schaft;
 • Overzicht met alternatieven/ oplossingsrichtingen voor behoud van basisonderwijs in Borkel en Schaft, waarbij alternatieven zijn beoordeeld (sterkte / zwakte), mede ten aanzien van de eerdergenoemde kernbegrippen

Ouderavond

Donderdag 18 juni is er om 19.00 uur een bijeenkomst in het Dorpshuis voor de ouders. Ouders hebben hier recent een uitnodiging voor ontvangen.

Acties en promotie

Alle betrokkenen (MR, OV, DI en WG school) zijn het erover eens dat we onze zoektocht naar behoud van de school in ons dorp zichtbaar moeten maken, in positieve zin. Op zeer korte termijn starten we daarom met diverse acties in het dorp en op sociale media. De Oudervereniging heeft hierin een belangrijke rol. Check hun facebookpagina ‘houd de basisschool in Borkel en Schaft open’ en blijf op de hoogte!

Binnenkort wordt een actie-poster huis-aan-huis verspreid in het dorp. Hang de poster voor het raam om te laten zien dat je de school een warm hart toedraagt.  

Toekomstige leerlingen aanmelden

Heb je een kind tussen de 0 en 4 jaar oud? Of ben je in verwachting van een kindje en voornemens om hem/haar in Borkel en Schaft naar de basisschool te laten gaan? Meld je kind dan alvast aan via https://www.stservatius.nl/voor-ouders/nieuwe-leerlingen/. Met deze aanmeldingen kan een goede prognose voor de toekomst worden gemaakt t.a.v. het leerlingenaantal voor onze basisschool.

Aanmelden nieuwsbrief

Om op de hoogte gehouden te worden en de juiste informatie te ontvangen, kun je jezelf aanmelden voor de nieuwsbrief ‘Behoud school’. Stuur een mail naar info@dorpsinitiatiefbes.nl en attendeer de mensen in je omgeving hier ook op. De welkomsborden bij de ingang van het dorp zijn inmiddels ook voorzien van een tekst die mensen hierop wijst.  

Red onze school

Update II

06/06/2020

Deze week hebben we vanuit MR/werkgroep school/Dorpsinitiatief een gesprek gehad met Skozok, met name over de gang van zaken, de communicatie erom heen en de eerste stappen die nu gezet gaan worden. De informatie is over en weer gedeeld.

Skozok wil op basis van interne bevindingen dat het onderzoek naar onderwijs in Borkel gehouden wordt en wil daarin mede opdrachtgever (met de gemeente) zijn. Skozok wil zeker kijken wat de scenario’s zijn, maar geeft ook heel duidelijk aan dat de huidige manier van onderwijs niet haalbaar blijft voor hun. We hebben aangedrongen op meer communicatie naar (toekomstige) ouders toe, waar we naar verwachting binnenkort meer over kunnen melden.

Daarnaast hebben we ook gesprekken met o.a. de Weebosch om te kijken wat zij hebben gedaan toen hun school in zwaar weer kwam, maar ook met bijvoorbeeld Bernard Baken over de afspraken van destijds met Skozok toen onze school werd ‘opgenomen’ door hun.

We proberen alle informatie en adviezen te verzamelen om daar weer acties uit te halen.

Aanstaande woensdag hebben we met zijn alle weer een overleg gepland. Dit keer schuift ook de OR aan.

Vragen? Voor sommige vragen kun je terecht bij ons maar schroom ook niet om deze vragen aan Skozok te stellen.

27.05.2020

Update I

Betreft: Overleg gemeente m.b.t. aangekondigde sluiting basisschool St. Servatius

Gisteravond heeft het eerste overleg plaats gevonden met de gemeente Valkenswaard. We (MR, werkgroep school en het Dorpsinitiatief) waren hier namens het dorp aanwezig. We hebben aangegeven dat onze basisschool van cruciaal belang is voor de leefbaarheid van ons dorp. We willen in een constructief overleg, samen met de gemeente en andere betrokken partijen, een duurzame oplossing vinden.

Wethouder Mieke Theus heeft namens het college van burgemeester en wethouders nadrukkelijk aangegeven er alles aan te zullen doen om de school te behouden. Het college vindt het zeer belangrijk dat er onderwijs in B&S aanwezig blijft. Ze zien zeker opties tot het behouden van de school in B&S.

Er wordt per direct een onderzoeksbureau ingeschakeld dat als onafhankelijke partij de bijzondere situatie gaat beoordelen en ons hierin gaat adviseren. We worden nauw betrokken bij de selectie van het bureau, het onderzoek en de onderzoeksvragen. Het onderzoek start in juni en moet in oktober zijn afgerond. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van een aantal uitgewerkte scenario’s met een uitvoeringsplan om te bepalen hoe het onderwijs voor B&S in de toekomst behouden kan worden. De oplossing moet voor het eind van het jaar duidelijk zijn. Wij krijgen als dorp een gelijkwaardige rol in het proces.

Parallel aan de aanloop naar het onderzoek leggen we diverse lijnen met o.a. de Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant en dorpskernen waar vergelijkbare uitdagingen liggen. Dit om informatie in te winnen die bij het onderzoek kan worden betrokken en handvatten te vinden om tot een succesvolle oplossing te komen.

Verder vragen wij aan de ouders van (toekomstige) schoolgaande kinderen om net als wij het vertrouwen te houden in het behoud van onze school. Er liggen tal van kansen en mogelijkheden en we willen zo snel als mogelijk duidelijkheid voor de toekomst. We willen vragen om niet overhaast kinderen op een andere school in te schrijven. Die inschrijvingen hebben we in Borkel en Schaft heel hard nodig.

25.05.2020

Update ontvangen via de mail?

Vanavond hebben wij samen met de MR en werkgroep school een overleg gehad. Morgen gaat een afvaardiging van deze groep met de gemeente in overleg.

We zijn ervan overtuigd dat er een passende oplossing gaat komen om het onderwijs voort te zetten in ons dorp.

Ben jij (toekomstige) ouder en wil je via de mail op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? Stuur dan een e-mail naar: info@dorpsinitiatiefbes.nl